تبلیغات

سکه گیرفو سکه. هدف اصلی بازی این است که جمع آوری سکه های بیشتر از حریف خود.

برچسب ها بازی

مقوله های بازی

اضافه کردن نظر

بالا