0%

سکه گیر

فو سکه. هدف اصلی بازی این است که جمع آوری سکه های بیشتر از حریف خود.