تبلیغات
تبلیغات

سکه گیرفو سکه. هدف اصلی بازی این است که جمع آوری سکه های بیشتر از حریف خود.

دسته

تبلیغات
بالا