0%

مراقبت از نوزاد

عزیزم مراقبت.
ژوزفین است که به خوبی قادر به مراقبت از کودکان و درمان آنها است. کمک به او را در مراقبت از کودکان و بچه ها را به گریه بیش از حد طولانی اجازه نمی دهد.